Regulamin

POZOSTAWIENIE KONSOLI W SERWISIE FIRMY GAME-BOX JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 §1 Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin określa zakres i warunki dokonywania napraw i świadczenia usług diagnostyczno – serwisowych sprzętu elektronicznego Klienta przez Game-Box Serwis Julian Binkiewicz, Św. Marcin 47, 61-806 Poznań, NIP: 7661740803, REGON: 301075462 (dalej: „Game-Box Serwis”), adres Serwisu: Św. Marcin 47 , 61-806 Poznań, nr telefonu 61 677 00 77, e-mail gameboxserwis@gmail.com, strona www: serwis-konsol.com (dalej jako „Serwis”).
 3. Wymogiem świadczenia usług wskazanych w Regulaminie jest wypełnienie dokumentu „Zlecenie Naprawy” na wzorze dokumentu stosowanego przez Game-Box Serwis i podpisanie go przez Klienta i Serwis. Dokładne zasady zlecenia usług świadczonych przez Serwis określa § 4 Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Serwisu lub w formie elektronicznej, na stronie internetowej https://www.serwis-konsol.com/regulamin

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ

Poniższym wyrażeniom przypisuje się następujące znaczenie, ilekroć wyrażenia te występują w niniejszym Regulaminie:

 1. Game-Box Serwis – nazwa handlowa firmy świadczącej Usługi serwisowe;
 2. Serwis – Dział serwisu w Poznaniu, przy ul. Św, Marcin 471, 61-806 Poznań;
 3. Usługa serwisowa/Naprawa – usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na Sprzęcie i/lub oprogramowaniu należącym do Klienta mająca na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania;
 4. Klient – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała Zlecenia naprawy Sprzętu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przewoźnik – firma kurierska obsługująca Serwis na podstawie aktualnie obowiązującej umowy (InPost, GLS);
 6. Kurier – pracownik lub współpracownik Przewoźnika działający w jego imieniu, świadczący usługi kurierskie;
 7. Door to Door – nadanie Sprzętu do Serwisu oraz z Serwisu do Klienta za pośrednictwem Kuriera;
 8. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu/Zlecenie naprawy – dokument potwierdzający przyjęcie Sprzętu przez Serwis, jednocześnie uprawniający Klienta do jego odbioru;
 9. Sprzęt – sprzęt elektroniczny w tym komputerowy przekazany przez Klienta w celu jego Naprawy;
 10. Cennik – zestawienie opłat pobieranych przez Game-Box  Serwis w związku ze świadczonymi usługami;
 11. Strona internetowa – witryna Serwisu dostępna pod adresem serwis-konsol.com;
 12. Naprawa gwarancyjna – nieodpłatna naprawa Sprzętu w ramach udzielonej gwarancji;
 13. Naprawa pogwarancyjna – odpłatna naprawa Sprzętu realizowana po upływie terminu gwarancji lub w zakresie nią nie objętym;
 14. Usługa ekspresowa – Usługa serwisowa dokonywana w trybie priorytetowym, nie później niż w ciągu 48 godzin licząc od momentu zaakceptowania przez Klienta przedstawionej mu Ekspertyzy i płatna jako dwu krotność ceny za Usługę serwisową, według progów cenowych określonych w Cenniku;
 15. Ekspertyza – nieodpłatna diagnoza i wycena mająca na celu identyfikację stanu Sprzętu, przetestowanie, oszacowanie uszkodzeń oraz wycenę części zamiennych i kosztów Naprawy;
 16. Zlecenie Reklamacja/ Potwierdzenie odbioru – dokumenty zawierające oznaczenie Sprzętu, dane osobowe Klienta, opis nieprawidłowości, zakres wykonanej Naprawy lub przeglądu.
 17. Karta naprawy – dokument potwierdzający wykonanie określonych czynności serwisowo naprawczych w Sprzęcie Klienta przez Serwis;
 18. Gwarancja pokrycia kosztów – zgoda Klienta na pokrycie kosztów Naprawy w określonej wysokości, z zastrzeżeniem że płatna jest wyłącznie w sytuacji kiedy Naprawa zostanie skutecznie wykonana. Jest to kwota, którą określa Serwis po dokonaniu diagnozy przez laboratorium serwisowe;

§ 3. DANE SERWISU

 1. Serwis świadczy usługi pod adresem Św. Marcin 47, 61-806 Poznań.
 2. Klient może kontaktować się z Serwisem poprzez formularz zgłoszeniowy – „Zleć naprawę” zamieszczony na stronie internetowej: serwis-konsol.com, telefonicznie pod nr 61 677 00 77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail gameboxserwis@gmail.com.

§ 4. ZGŁOSZENIE SERWISOWE, PRZYJĘCIE SPRZĘTU DO NAPRAWY

 1. Zgłoszenie Naprawy może zostać dokonane:
  1. osobiście przez Klienta w siedzibie Serwisu poprzez złożenie dokumentu Zlecenie naprawy
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem zakładki „Zleć Naprawę” zamieszczonej na stronie internetowej https://www.serwis-konsol.com/kontakt
  3. w w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu allegro, (nick game-box_com_pl)
  4. Zlecenie naprawy wystawiane jest w dwóch egzemplarzach, z czego jeden z nich otrzymuje Klient, a drugi egzemplarz pozostaje w Serwisie.
 2. Sprzęt może zostać dostarczany do siedziby Serwisu osobiście przez Klienta lub za pośrednictwem Kuriera. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 3. Zlecenie naprawy jest potwierdzeniem przyjęcia Sprzętu do Serwisu.
 4. Po otrzymaniu Sprzętu, Serwis przeprowadza jego diagnozę, która trwa do 3 dni roboczych oraz dokonuje wyceny kosztów Naprawy. Ekspertyza jest wolna od opłat z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.
 5. Jeżeli po dokonaniu diagnozy Serwis stwierdzi, że:
  1. Sprzęt jest w pełni sprawny – dokonuje jego zwrotu Klientowi poprzez wydanie Sprzętu w siedzibie Serwisu lub za pośrednictwem Kuriera na koszt Klienta, bez obciążania go kosztami wykonanej diagnozy.
  2. Sprzęt wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie SMS na nr telefonu wskazany w Zleceniu naprawy, o stwierdzonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach Sprzętu oraz o przewidywanych kosztach Naprawy, a w przypadku telefonicznego sposobu również o adresie e-mail, na który Klient ma przesłać swoje stanowisko w zakresie Naprawy. Klient jest zobowiązany w terminie do 5 dni od momentu otrzymania wyceny podjąć decyzję w sprawie Naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Serwis adres e-mail.
 6. W przypadku akceptacji wyceny, Serwis niezwłocznie podejmuje się Naprawy Sprzętu. W przypadku rezygnacji z Naprawy, Serwis dokonuje zwrotu Sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w Serwisie lub za pośrednictwem Kuriera na koszt Klienta, bez obciążania go kosztami wykonanej Ekspertyzy.
 7. W przypadku gdy diagnoza wiąże się z koniecznością przesłania Sprzętu do specjalistycznego laboratorium, Klient jest uprzednio informowany o powyższym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie SMS na numer telefonu wskazany w Zleceniu naprawy. W takim przypadku Klient może w terminie 5 dni wyrazić zgodę lub odmówić jej udzielenia w formie elektronicznej na wskazany przez Serwis adres e- mail. Przekazanie Sprzętu do laboratorium wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny w wysokości określonej w Gwarancji pokrycia kosztów, o której Klient jest uprzednio przez Serwis informowany i na która wyraził zgodę.
 8. Brak udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi w zakresie przedstawionej wyceny w ciągu 7 dni roboczych od przekazania przez Serwis informacji Klientowi uznawany jest jako brak zgody na Naprawę. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru Sprzętu w siedzibie Serwisu.
 9. W przypadku, gdy po przystąpieniu do Naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia Sprzętu skutkujące wzrostem kosztów Naprawy w stosunku do kosztów przewidywanych w czasie diagnozy, Serwis informuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach Sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na numer telefonu Klienta wskazany w Zleceniu naprawy. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Serwis wykonuje Naprawę, o ile jest to możliwe tylko w zakresie ustalonym z Klientem z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej.
 10. W razie zaistnienia sytuacji o której mowa w pkt. 9, a jednocześnie gdy Naprawa Sprzętu jest możliwa tylko po wykonaniu czynności dodatkowych, na które Klient nie wyraził zgody, Serwis może odmówić wykonania Naprawy w całości, bez obciążenia z tego tytułu Klienta jakimikolwiek kosztami. W takim przypadku pkt. 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 11. Serwis informuje Klienta o zakończeniu Naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zakończenie Naprawy jest równoznaczne z możliwością odbioru Sprzętu.
 12. Klient ma obowiązek odebrać Sprzęt najpóźniej w terminie 14 dni od poinformowania go przez Serwis o ukończeniu Naprawy osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru. Wydanie naprawionego Sprzętu następuje w siedzibie Serwisu na podstawie przedłożonego dokumentu Zlecenia naprawy, z zastrzeżeniem pkt. 13 poniżej.
 13. Klient jest uprawniony podczas Zlecenia naprawy do skorzystania z usługi Door to Door. W takim przypadku Sprzęt wysłany jest do Klienta na adres przez niego wskazany w Zleceniu naprawy.
 14. Nieodebranie Sprzętu w terminie, o którym mowa w pkt. 12 powyżej skutkuje obciążeniem Klienta kosztami przechowania Sprzętu w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Sprzętu. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym płatna będzie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. Serwis zastrzega sobie również prawo w takim przypadku odesłania Sprzętu na adres wskazany w Zleceniu naprawy, na koszt i ryzyko Klienta.
 15. W przypadku braku możliwości Naprawy Sprzętu, Serwis zastrzega sobie prawo do jego zwrotu Klientowi. Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu wykonanej Ekspertyzy.
 16. Wymienione w czasie naprawy sprzętu części lub podzespoły będą zwracane na wniosek Klienta w trakcie odbioru sprzętu lub przy jego wysyłce. W innym przypadku uszkodzone części są utylizowane.
 17. Klient nie ma obowiązku dostarczenia wraz ze Sprzętem oprogramowania podstawowego (systemu operacyjnego), z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy Naprawa wymagać będzie reinstalacji oprogramowania, Klient na wniosek Serwisu dostarczy klucz licencyjny. W pozostałych przypadkach reinstalacja oprogramowania (systemu operacyjnego) jest dodatkowo płatna w wysokości określonej w Cenniku i może być wykonana wyłącznie na żądanie Klienta.
 18. Klient zobowiązuje się do wskazania poprawnych i prawidłowych danych w Zleceniu naprawy.
 19. W przypadku gdy Sprzęt dostarczony przez Klienta bądź jego części objęte są gwarancją innego podmiotu niż Serwis, zerwanie plomb gwarancyjnych będzie możliwe po uprzednim poinformowaniu Klienta o w/w czynności oraz wyrażeniu przez niego pisemnej zgody.

§ 5. WYSYŁKA I ODBIÓR SPRZĘTU

 1. Serwis umożliwia wysyłkę Sprzętu jak również jego odbiór przy wykorzystaniu usługi Door to Door. Serwis korzysta w tym zakresie z usług Przewoźnika.
 2. Klient w razie skorzystania z usługi Door to Door zobowiązany jest do opakowania przesyłki w sposób odpowiednio zabezpieczający ją przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w trakcie transportu.
 3. Wszelkie przesyłki Serwisu są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. W przypadku, gdy wartość Sprzętu przewyższa kwotę wskazaną w zdaniu poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Kuriera oraz Serwis.
 4. Otrzymanie przez Serwis Sprzętu niewłaściwe zabezpieczonego w trakcie transportu lub z oznakami naruszenia opakowania przesyłki zostanie potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność Protokołem stanu przesyłki, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. Uszkodzenie opakowania przesyłki, jej naruszenie lub zniszczenie podlega ujawnieniu w Protokole sporządzanym i podpisanym w obecności Kuriera niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 6. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, stan przesyłki podlega protokolarnemu ustaleniu (protokół stanu przesyłki) obejmującemu w szczególności opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę i godzinę doręczenia.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu. Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania ponosi Kurier.

§ 6. CZAS NAPRAWY

 1. Czas trwania Naprawy każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do jej dokonania z zastrzeżeniem że termin ten nie przekroczy 60 dni licząc od dnia Zlecenia naprawy.
 2. Na wniosek Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie Serwis może wykonać Naprawę Sprzętu w trybie Usługi ekspresowej. W przypadku niewykonania Usługi serwisowej w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Naprawę traktuje się jako wykonaną w trybie zwykłym.
 3. Czas Naprawy gwarancyjnej wynosi 21 dni z zastrzeżeniem § 7 pkt. 15 niniejszego regulaminu. Serwis w terminie do 3 dni roboczych przeprowadza diagnozę Sprzętu, licząc od dnia jego otrzymania wraz z Kartą naprawy oraz dokumentem gwarancji z zastrzeżeniem zdania następnego. W razie gdy dostarczona dokumentacja nie jest kompletna termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczy się od momentu jej uzupełnienia.
 4. Czas Naprawy pogwarancyjnej każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do jej dokonania.

§ 7. GWARANCJA

 1. Serwis udziela od 3 do 24-miesięcy gwarancji na wykonaną Naprawę wyszczególnioną w Karcie naprawy z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 poniżej. Na części i podzespoły zamienne Serwis udziela gwarancji na warunkach i w terminie określonych przez producenta w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Klientowi naprawionego Sprzętu.
 3. W związku z udzieloną gwarancją, o której mowa w pkt 1 powyżej Serwis zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania nieprawidłowości w działaniu Sprzętu, jego części lub podzespołu, które były objęte Naprawą, powstałych w wyniku uszkodzeń lub awarii zgłaszanych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w pkt. 1 powyżej.
 4. Nieprawidłowości w działaniu Sprzętu powstałe po upływie terminu gwarancji, mogą być usuwane przez Serwis na podstawie Zlecenia naprawy, za wynagrodzeniem określonym w Cenniku
 5. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie lub wykonanej Naprawie.
 6. Gwarancja w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej nie obejmuje przypadków, kiedy nieprawidłowości lub wady objęte gwarancją są następstwem uszkodzeń elementów i części Sprzętu nieobjętych gwarancją.
 7. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania oraz wad lub usterek będących następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników w tym termicznych i chemicznych lub spowodowane zalaniem Sprzętu, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, składowania lub w trakcie transportu Sprzętu z lub do Serwisu. Gwarancja nie obejmuje również wad spowodowanych zanieczyszczeniem Sprzętu lub powstałych w wyniku użycia do czyszczenia Sprzętu środków chemicznych nieprzeznaczonych do tego celu jak również zaistnienia przypadków losowych niezależnych od sposobu eksploatacji (m.in. skutków powodzi, pożaru, przepięcia elektrycznego).
 8. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji lub przed jej upływem, w razie dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania Sprzętu lub jego części objętej gwarancją przez Klienta lub inny podmiot niż Serwis bądź w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Serwisu.
 9. Wraz ze Sprzętem oddanym w celu Naprawy gwarancyjnej, Klient zobowiązany jest do przedłożenia Karty naprawy.
 10. Sposób dostarczenia sprzętu do Naprawy gwarancyjnej:
  1. wysłanie sprzętu na swój koszt wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zlecenia reklamacyjnego
  2. kontakt z serwisem i zamówienie odbioru przez przewoźnika z którym współpracujemy lub wygenerowanie kodu zwrotu InPost. Koszt przesyłki ponosi klient (na chwilę obecną od 15 d0 20 zł)
  3. dostarczenie sprzętu osobiście do siedziby Serwisu;

  Wybór sposobu dostarczenia należy do Klienta.

 11. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności zgłoszenia gwarancyjnego i oględzin wadliwego Sprzętu lub jego części, Serwis stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności Sprzęt lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, Serwis poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy Sprzęt na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Serwis kosztów.
 12. Klient powinien dostarczyć Sprzęt do Naprawy gwarancyjnej w oryginalnym, w razie możliwości fabrycznym opakowaniu, w którym Sprzęt został odebrany przez Klienta wraz z dokumentem Zlecenie Reklamacja. Sprzęt może zostać dostarczony również przez Klienta w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom jego ochrony podczas transportu.
 13. Zgłoszona wada podlega weryfikacji, w trakcie której Serwis stwierdza przyczyny i zakres usterki.
 14. Serwis wykonuje obowiązki gwarancyjne w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia z zastrzeżeniem pkt. 15 poniżej
 15. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to uzasadnione koniecznością sprowadzenia odpowiednich części, bądź znacznym stopniem skomplikowania Naprawy, Serwis ma prawo przedłużenia czasu Naprawy gwarancyjnej do 28 dni roboczych, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany.
 16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§ 8. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku niejasności związanych z płatnością, jakichkolwiek problemów powstałych z zakresie spraw wynikających z wykonanej Naprawy, również w przypadku ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Sprzętu, Klient może poinformować o tym fakcie Serwis w formie pisemnej lub przesłać na adres e-mail: gameboxserwis@gmail.com określając w treści wiadomości nazwę Klienta, skrócony opis problemu oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt po stronie Klienta. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź pisemną przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, na wskazany przez Klienta w Zleceniu Reklamacja adres e-mail.
 2. Sprzęt powinien zostać dostarczony do Serwisu w oryginalnym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, które powinno gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu w zakresie nie niższym niż oryginalne opakowanie.
 3. Klient zobowiązany jest przesłać kompletny Sprzęt wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady w jego działaniu. Do reklamowanego Sprzętu należy dołączyć dowód Zlecenia naprawy i oryginał dokumentu gwarancyjnego, wydanego wraz ze Sprzętem.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Serwis usunie stwierdzone wady fizyczne bądź wymieni wadliwy element na pozbawiony wad. Wybór jednego z wymienionych uprawnień należy do Serwisu.
 5. Termin usunięcia wad będzie ustalany pomiędzy Serwisem i Klientem przy uwzględnieniu czasu koniecznego do Naprawy nie później jednak niż w terminie wskazanym w § 7 ust. 15.

§ 9. CENNIK/SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Cena Naprawy kalkulowana jest w oparciu o Cennik oraz cenę elementów i podzespołów podlegających wymianie w związku ze Zleceniem naprawy.
 2. Cennik dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Serwisu. Wskazane kwoty są kwotami brutto. Wysokość kwoty Naprawy w konkretnym przypadku uzależniona jest od skomplikowania usterki oraz zakresu koniecznych do wykonania czynności serwisowych. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen ich zakupu przez Serwis. Cennik określa również ceny usług dodatkowych.
 3. Klient każdorazowo informowany jest o łącznej cenie Usługi serwisowej.
 4. Klient po uzyskaniu informacji o cenie Usługi serwisowej może zrezygnować z Naprawy, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. W takim przypadku jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru Sprzętu z Serwisu.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za wykonaną Usługę serwisową:
  1. gotówką, w przypadku odbioru Sprzętu przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z Serwisu;
  2. gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Sprzętu za pośrednictwem Spedytora;
  3. za pomocą przelewu bankowego, a wysyłanie sprzętu z serwisu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie serwisu (serwis nie wysyła sprzętu na podstawie potwierdzeń wysłanych na e-mail).
 6. W przypadku wysyłki Sprzętu samodzielnie do Serwisu przy pomocy Kuriera, koszt wysyłki zwrotnej wynosi 20 zł brutto. Koszt wysyłki pokrywa Klient z zastrzeżeniem § 7 pkt. 10.
 7.  W przypadku kiedy serwis zamawia dla klienta spedytora po odbiór sprzętu i po naprawie odsyła paczkę, koszt przesyłek wynosi 35 zł. Koszt wysyłki pokrywa Klient.

§ 10. ZAWARCIE UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient, który zawarł umowę o świadczenie Usługi serwisowej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – również na formularzu zamieszczonym na Stronie internetowej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi serwisowej nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której Klient wyraźnie żądał, aby Serwis do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 4. Główne cechy świadczenia Usługi serwisowej zostaną szczegółowo określone i przekazane Klientowi przez Serwis w trakcie diagnozy i wyceny.

§ 11. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach stałych Sprzętu lub innych nośnikach przekazanych ze Sprzętem do Naprawy. Klient przed przekazaniem Sprzętu do Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia ww. danych poprzez wykonanie kopii zapasowej. W przypadku niewykonania kopii zapasowej ponosi on ryzyko utraty danych w czasie wykonywania czynności serwisowych.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane niezależnie od nośnika, przekazane przez Klienta wraz ze Sprzętem.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego Sprzętu Klientowi z powodu braku niezbędnych do Naprawy części na rynku oraz innych, niezależnych od Serwisu czynników i zdarzeń (Siła wyższa).
 4. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego Sprzętu lub sprzętu o odmiennych objawach aniżeli w chwili jego przyjęcia. Zwrot Sprzętu w stanie wskazanym w zdaniu poprzedzającym może być wynikiem m.in.:
  1. odmowy pokrycia przez Klienta dodatkowych kosztów Naprawy,
  2. część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na w pełni sprawny, nie zawsze osiągalny.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego oraz aplikacji zainstalowanych na dostarczonym przez Klienta Sprzęcie.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zarejestrowane na wszelkich nośnikach treści przekazane wraz ze sprzętem, przede wszystkim ich legalność i zgodność z prawem.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Game-Box Serwis zapewnia Klientowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług.
 2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez Game-Box Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883. z późn. zm.).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, adresowych jak i danych dotyczących Sprzętu oraz na ich umieszczenie w bazie danych Serwisu, w celu objęcia Sprzętu Usługą serwisową.
 4. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Serwisowi realizację Naprawy w należyty sposób.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.10.2014 roku.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu z momentem jego podpisania bądź potwierdzenia w panelu Zleć naprawę na Stronie internetowej.
 4. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Serwis nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie serwisu oraz na stronie internetowej.